Miljøansvar

Avfall er ikke først og fremst søppel, men en ressurs. Gjennom ombruk og gjenvinning av materialer kan avfall nyttes som råstoff for nye produkter og tjenester. Samtidig skal avfallet gjøre minst mulig skade på mennesker og miljø. Innsamling av avfall er en samfunnskritisk tjeneste hvor NordRen spiller en avgjørende rolle. Det er derfor viktig at vi utfører denne tjenesten på en måte som belaster vårt miljø i så liten grad som mulig.

NordRen skal tilby et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov i forbindelse med innsamling og transport av avfall.

Gjennom blant annet å anskaffe kjøretøy med best mulig miljøteknologi skal vi bidra til å begrense klimagassutslipp og redusere miljøskadelige virkninger av transporten i størst mulig grad. På denne måten kan vi bidra til å oppfylle nasjonale mål og forpliktelser på miljøområdet.

NordRen er sertifisert i henhold til standarden NS-EN ISO 14001:2015 og vi er medlem av Grønt Punkt Norge. Gjennom dette har vi blant annet forpliktet oss til også å stille krav til våre egne leverandører.

Det blir utført årlige revisjoner av Kiwa Teknologisk Institutt og hvert 3. år blir vi resertifisert. Gjennom vårt miljøregnskap overvåker vi miljøarbeidet, blant annet våre utslipp.